قایق هیدروگرافی هوشمند های-تارگت یک قایق نقشه برداری بدون سرنشین (USV) می باشد…