آموزش Export Point & Scale Factor در نرم افزار Hi-Survey Road

در این آموزش شما میتوانید نحوه خروجی گرفتن از نقاط را مشاهده کنید