نرم افزارهای تجهیزات نقشه برداری های-تارگت

Hi-Survey Road V1.4.5.2.zip

نرم افزار تخلیه توتال HiTarget برای کامپیوتر

فیرم ور جدید برای جی پی اس نقشه برداری GPS V90PLUS

Hi-Target Geomatics Office HGO-V2.0.1-Software-20190410

تبدیل داده های استاتیک و ppk مربوط به دستگاه HiTarget به راینکس 2.11 و 3.02

Convert HiTarget2Rinex V2.5

Hi-Mate V1.0.1

USB driver for V90 PLUS

مبدل GNS به راینکس